Соціальний педагог

І. Загальні положення
1.1 Інструкція розроблена на основі Законів України "Про освіту" "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про дошкільну освіту", "Положення про психологічну службу системи освіти України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р, № 127," Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 р. № 386 та інших нормативно-правових документів.
Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
1.2. Педагог соціальній повинен мати спеціальну освіту - мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень.
1.3. Педагог соціальній адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично - районному (міському) центру практичної психології і соціальної роботи або методисту методичного кабінету, який відповідає за психологічну службу.
1.4. У своїй діяльності педагог соціальний керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного, обласного, районного центру практичної психології і соціальної роботи, а також Статутом, нормативно-правовими актами навчального закладу, трудовою угодою, цією інструкцією.

ІІ. Функції
2.1. Здійснює посередництво між основними навчально-виховними установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю.
2.2. Організовує взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків.
2.3. Сприяє участі вихованців у науковій, технологічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів.
2.4. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді.
2.5. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.
2.6. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів.
2.7. Надає консультативну соціальну, психологічно-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо.
2.8. Здійснює соціальний супровід неповнолітніх дітей з девіантної поведінкою та соціальну адаптацію їх сімей.

ІІІ. Посадові обов'язки
3.1. Педагог соціальний навчального закладу вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджує спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів;
3.2. Прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
3.3. Надає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
3.4. Сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;
3.5. Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяння попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів;
3.6. Надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів і студентів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів і студентів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
3.7. Виконує свої професійні обов'язки на високому рівні, виходячи із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України;
3.8. Зберігає професійну таємницю та не допускає поширення відомостей, отриманих у процесі діагностики, якщо це завдасть шкоду дитині чи її оточенню;
3.9. Дотримується професійної етики та поваги гідності дитини (клієнта);
3.10. Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень соціальної обізнаності педагогічних працівників;
3.11. Подає статистичний звіт про роботу в міський (районний центр) практичної психології і соціальної роботи.
3.12. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;
3.13. Сприяє участі учнів у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, обдарування, розкриває здібності, таланти;
3.14. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадської організації, творчі спілки, окремих громадян;
3.15. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативно-психологічну допомогу підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування;

IV. Права
4.1. Педагог соціальний навчального закладу за своїм статусом належить до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користується всіма правилами і гарантіями передбаченими для них,
4.2. Педагог соціальний має право на методичний день (8 годин) для консультацій в міському, районному або обласному центрі практичної психології і соціальної роботи з метою підвищення свого професійного рівня.
4.3. Педагог соціальний має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної та корекційної роботи.
4.4. З метою розв'язання конфліктних випадків педагог соціальний має право подати звернення до міського, районного або обласного центру практичної психології і соціальної роботи на предмет експертизи та супервізії своєї професійної діяльності.

V. Відповідальність
5.1. За невиконання або неякісне виконання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, посадових обов'язків без поважних причин, встановлених даною Інструкцією, педагог соціальний несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2 За нанесення учасникам навчально-виховного процесу збитків у результаті виконання (не виконання) своїх посадових повноважень педагог соціальний несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством України.

Звіти

Звіт практичного психолога за 2019-2020 н.р.

Поради батькам та вчителям щодо роботи з учнівською молоддю

10 кроків із запобігання самогубству 

Кодекс батьків в ліцеї

Приклади вирішення ситуацій, що виникають під час здійснення професійної діяльності (19.01.2021)

Робота класного керівника з педагогічно занедбаними учнями (28.01.2021)

Впровадження здоров’язберігаючих технологій (03.02.2021)

Стаття “Поговоримо про те, як пережити пандемію…” (12.02.2021)

Стаття “Небезпечні ігри для підлітків.” (18.02.2021)

Безпека в Інтернеті (поради батькам) (12.04.2021)

Формування часу дитини в онлайн-просторі (поради батькам і вчителям) (12.04.2021)

Правила безпеки в Інтернеті (поради дітям) (12.04.2021)

Стаття "Безпека в Інтернеті (поради батькам, дітям та педагогам)" (12.04.2021)

Суїцид серед підлітків (16.04.2021)

Законодавство. Допомога у роботі

Діяльність психологічної служби в системі освіти у 2019-2020 навчальному році

Правове регулювання

Законодавчі акти